Thực đơn Sushibar - YAKIMONO

Shisamo  yaki

Shisamo yaki

Giá: 74,000 đ

Eihire yaki

Eihire yaki

Giá: 84,000 đ

Unagi kappa yaki

Unagi kappa yaki

Giá: 179,000 đ

Tachiuo shio/ bata yaki

Tachiuo shio/ bata yaki

Giá: 89,000 đ

Saba shio yaki

Saba shio yaki

Giá: 67,000 đ

Hokke yaki

Hokke yaki

Giá: 199,000 đ

Kaki chizu yaki/ Hon kaki chizu yaki

Kaki chizu yaki/ Hon kaki chizu yaki

Giá: 99,000 đ

Ayu shio yaki

Ayu shio yaki

Giá: 84,000 đ

Maguro steaki

Maguro steaki

Giá: 116,000 đ

Sanma shio yaki

Sanma shio yaki

Giá: 63,000 đ

Itoyori shio yaki

Itoyori shio yaki

Giá: 89,000 đ

Sake Shio/Bata yaki

Sake Shio/Bata yaki

Giá: 99,000 đ

Ika bata yaki

Ika bata yaki

Giá: 89,000 đ

Amadai shio yaki

Amadai shio yaki

Giá: 147,000 đ

Gindara shio/ teri yaki

Gindara shio/ teri yaki

Giá: 269,000 đ

Sake kama shio yaki

Sake kama shio yaki

Giá: 119,000 đ