Thực đơn Sushibar - IPPIN

Asari bata yaki

Asari bata yaki

Giá: 53,000 đ

Kinoko itame

Kinoko itame

Giá: 53,000 đ

Hotate asupara itame

Hotate asupara itame

Giá: 116,000 đ

Buta kimuchi itame

Buta kimuchi itame

Giá: 74,000 đ

Nasu miso itame

Nasu miso itame

Giá: 53,000 đ

Hotate kinoko itame

Hotate kinoko itame

Giá: 116,000 đ

Nira reba itame

Nira reba itame

Giá: 59,000 đ

Kaisen kimuchi itame

Kaisen kimuchi itame

Giá: 116,000 đ

Yasai itame

Yasai itame

Giá: 85,000 đ

Edamame

Edamame

Giá: 39,000 đ

Chawan mushi

Chawan mushi

Giá: 42,000 đ

Age dashi tofu

Age dashi tofu

Giá: 53,000 đ

Dashi maki tamago

Dashi maki tamago

Giá: 42,000 đ

Tofu dengaku

Tofu dengaku

Giá: 63,000 đ

Atarime

Atarime

Giá: 99,000 đ

Gyoza

Gyoza

Giá: 63,000 đ

Potato salada

Potato salada

Giá: 32,000 đ

Tobiko salada

Tobiko salada

Giá: 147,000 đ

Tofu salada

Tofu salada

Giá: 74,000 đ

Yasai salada

Yasai salada

Giá: 39,000 đ

Wakame salada

Wakame salada

Giá: 147,000 đ